2022-12-05 | 1401/09/14

بازدید و بازرسی از نانوایی‌های سطح شهر توسط دادستان عمومی و انقلاب تربت‌جام

تربت‌جام- وزیری گفت: در راستای احیا و حفظ حقوق عامه و در پی سرکشی و بازدیدهای میدانی از تعدادی نانوایی سطح شهر به اتفاق مسئول نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی به طور سرزده بازدید بعمل آورده که برخی نانوایان بعلت عدم رعایت ساعت پخت، عدم رعایت نکات بهداشتی، کم فروشی، گرانفروشی و... به تعزیرات معرفی شدند.