به گزارش صبح توس؛  بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 89 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های چمن، امامیه، کریمی و خاقانی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بلوار کریمی با عدد شاخص ۱۰۶ درشرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است‌.