به گزارش صبح توس؛ عملیات مرصاد بعنوان یکی از مهمترین های عملیات های نظامی در طول دوران جنگ تحمیلی بود که با شجاعت رزمنده های انقلاب اسلامی، اخرین میخ را به تابوت رژیم بعث عراق و سازمان منافقین کوباند.