2022-05-23 | 1401/03/02

رقابت برای نجات تخم مرغها در مدارس خلیل آباد + تصایور

خلیل آباد - اولین چالش جاذبه با نجات تخم مرغ با حضور 60 دانش آموز دختر و پسر در تیم های یک یا دو نفره با بیش از 40 سازه در مدارس شهرستان خلیل آباد برگزار شد.