2019-08-25 | 1398/06/03

تشییع پیکر مطهر جانباز شهید هادی کاظم نژاد در بارگاه منور رضوی