2018-07-23 | 1397/05/01

صنعت نوغانداری تربت حیدریه قربانی تصمیمات جزیره ای شده است
سیاست گذاری صحیح در صنعت نوغانداری باعث تولید ثروت و اشتغال می شود