2018-07-17 | 1397/04/26

اروپا شخصیت مستقلی جدای از آمریکا ندارند / وعده های اروپا قابل اتکا و اعتماد نیست