2017-07-23 | 1396/05/01

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 40

تبلیغات

انحصار طلبی در فحاشی!

سبزوار-این روزها با جماعتی طرف هستیم سراسر تناقض. جماعتی که به فحش بد و فحش خوب اعتقاد دارند. مثل اینکه یکی بگوید من به ظلم خوب و ظلم بد اعتقاد دارم!.

یادداشت و تحلیل