به گزارش صبح توس؛  محسن اولادي افزود: در اين مدت ميزان كاهش پيك و همكاري مشتركين صنعتي خارج از شهركهاي صنعتي خواف 2.5 مگاوات، مشتركين داخل شهركهاي صنعتي 2 دهم مگاوات، مشتركين كشاورزي 14.4 مگاوات و مشتركين فولادي 54 مگاوات بود.

وي اظهار داشت: همچنين پيك بار غير همزمان شهرستان خواف در مرداد ماه امسال 107.9 مگاوات و پيك بار همزمان با پيك شركت 96.5 مگاوات محاسبه شد.

مدير برق خواف ادامه داد: در تابستان سال 1401 با همكاري خوب مشتركين صنعتي و كشاورزي هيچ گونه خاموشي بدون برنامه اي براي مشتركين اين شهرستان اعمال نشد.

اولادي، تعداد تفاهم نامه هاي منعقد شده با مشتركين خواف به منظور مديريت مصرف برق در سال جاري را شامل مولدين اضطراري به تعداد هشت دستگاه با قدرت 1.3 مگاوات، جايگاه هاي CNG به تعداد سه مورد، مشتركين كشاورزي به تعداد 301 مورد، مشتركين صنعتي به تعداد 420 مورد ذكر كرد.

وي گفت: خواف 692 كيلومتر شبكه فشار ضعيف دارد كه از اين ميزان 198 كيلومتر كابل خودنگهدار و مابقي شبكه سيمي و زميني است، هدفگذاري امسال در اين شهرستان تبديل 20 كيلومتر شبكه سيمي به كابل خودنگهدار است كه تاكنون 21 كيلومتر پروژه در فاز اجرايي قرار گرفته و از اين ميزان كار اجرايي چهار كيلومتر به پايان رسيده است.

وي با اشاره به موفقيت آميز بودن طرح بهارستان در خواف اظهار داشت: در حوزه جذب اعتبارات طرح بهارستان (اصلاح و بهسازي شبكه روستايي) تاكنون شهرستان خواف رتبه دوم را در بين كليه شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده است.

مدير برق خواف گفت: تعداد 9 پروژه در طرح بهارستان شهرستان خواف در مرحله اجرا و سه پروژه نيز در مرحله عقد قرارداد با مجموع اعتباري بالغ بر سه ميليارد تومان قرار دارد.

اولادي پروژه هاي در دست اقدام مديريت برق خواف را احداث سه كيلومتر شبكه فشار متوسط، نصب 33 دستگاه پست عمومي و يك كيلومتر شبكه فشار ضعيف جهت افزايش ظرفيت و تامين برق مشتركين جديد، احداث پنج كيلومتر شبكه فشار ضعيف جهت تامين برق مشتركين جديد روستايي و شهري، احداث 18 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 11 پست و 6 كيلومتر شبكه فشار ضعيف جهت تامين برق مشتركين در خارج از محدوده خدماتي برشمرد.

وي بيان كرد: شهرستان خواف داراي 53 هزار و 121 مشترك برق است كه از اين تعداد 294 مشترك سنگين صنعتي ، 597 مشترك سنگين كشاورزي بوده و از 46 هزار و 237 مشترك خانگي آن 9 هزار و چهار مشترك معادل 28 درصد از كل مشتركين پرمصرف است.