جواد توسلی مدیر امور آب ناحیه سبزوار در گفت وگوبا صبح توس؛ با اشاره به تحقق۹۸ درصدی هوشمندسازی چاه های آب کشاورزی درسبزوار  افزود: یکی از چالش های پیش روی بخش کشاورزی با توجه به بروز پدیده خشکسالی و تغییرات اقلیمی حفظ منابع آّبی موجود است که یکی از راهکارهای مدیریت در این حوزه  هوشمند سازی چاه‌های آب کشاورزی است.

 وی با بیان اینکه تغییرات آب وهوایی این مهم را اجتناب ناپذیر کرده است تصریح کرد: تغییرات اقلیم و بروز پدیده خشکسالی به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک همچون سبزوار، حفظ منابع آبی موجود را پیش از گذشته مطرح کرده است.

مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: عمده منابع آب های زیر زمین در بخش کشاورزی مصرف می شود لذا  با توجه به اهمیت یخش کشاورزی و خشکسالی های پیاپی  ضرورت ساماندهی چاههای غیر مجاز و هوشمندسازی چاهها ضرورت محسوب می شود.

توسلی افزود: در مسیر اصلاح الگوی مصرف آب و با هدف مدیریت بهتر منابع آب و جلوگیری از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی و طرح تعادل‌بخشی ، ۹۸ درصد چاههای دارای پروانه کشاورزی این منطقه مجهز به کنتور هوشمند شده است.

 مدیر امور آب ناحیه سبزوار با اشاره به اینکه دربسیاری از روشهای سنتی آبدهی محصولات بیش از نصف آب مصرفی هدرمیرود  افزود: نصب کنتورهای هوشمند سبب مدیریت بهتر و برنامه ریری مناسب کشاورزان متناسب با منابع آبی شده است.

انتهای پیام/