2021-04-11 | 1400/01/22

قلع و قمع بیش از ۳۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شاندیز

در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال حدود ۳۰۰ مورد دیوار کشی غیرمجاز، قطعه بندی، و تفکیک اراضی در قطعات ۵۰۰متری و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی منطقه سوران شاندیز که به صورت مجموعه سازی بود، قلع و قمع و تخریب شد.