به گزارش صبح توس، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی اﺻﻐﺮﯾﺎن، رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا رﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در دﯾﮕﺮ اﺿﻼع ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ قیمت در ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ به ۱۳  اﻟﯽ ۱۵ میلیون ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در اﺿﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ  در نهایت ۲ تا ۳ میلیون ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
او اﻓﺰود: ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﺪن از از ۲۵ ﺳﺎل ﺑﻪ بالای۴۰ ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ برآورد ﯾﮏ ﺳﻮم درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ۴۰ﺳﺎل ﻃﻮل میﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رئیس اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ایام ﭘﯿﺮی و ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ مسکن ﺷﻮد.

اﺻﻐﺮﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: در ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺎﻧﻪ سازی ۹۸ و ۹۹ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ فقط ۸۰۰ هزار ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻋﻼم می کنند ۱۷ هزار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آﻣﺎده در ﻓﻼن اﺳﺘﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺪارد.
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﭼﻄﻮر یک ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ۱۷ ﻫﺰار واﺣﺪ نیست.
رئیس اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻄﻮر برای ۲۰ ﻫﺰار ﺧﻮدرو ۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﻮدﻧﺪ برای ۱۷ ﻫﺰار واحد ﻣﺴﮑﻦ آﻣﺎده ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ اﺳﺖ که ۱۷ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ مسکن ﻫﺎ ﻧﺪارد./ باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/