به گزارش صبح توس؛  طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غرب به شرح پیوست مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر (در قالب خلاصه گزارش، دفترچه ضوابط و مقررات و آلبوم نقشه های پیشنهادی) با تأکید بر بندهای پیوست مورد تأیید قرار گرفت و به جهت تصویب نهایی به کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌گردد.

با توجه به نقش جابجایی عمده بلوار نماز در حوزه جنوبی و عدم توانایی برای بارگذاری بیشتر ترافیک ر این محور و به منظور تسهیل جریان ترافیکی سلسله مراتب دسترسی ادامه بلوار نماز پیشنهاد می شود ارزیابی امکان احداث تونل شهری در ادامه بلوار نماز تا شهید برونسی انجام شود.

در ادامه این نشست مصوب شد باتوجه به نقش و عملکرد محور وکیل آباد و نبود مسیر جایگزین شبکه معابر مشابه پیش بینی طرح جامع مصوب مورد تأکید باشد.

در اراضی جنوب طرح زکریا در مجاورت بزرگراه جنوبی پشنهاد می شود با توجه به وجود تعارضات در این محدوده با اصول شهرسازی از قبیل انسداد دید به ارتفاعات و احتمال تخریب محیط زیست، بازنگری در اراضی مسکونی جنوب گسل مورد تأکید قرار گرفت.

با توجه به نگاه کل نگر در خصوص بلند مرتبه سازی در کلاشهر مشهد و بررسی تمامی ظرفیت ها پیشنهاد دو پهنه با پتانسیل بندمرتبه سازی و پیش بینی امکان افزایش استفاده از زمین در محدوده حوزه جنوب  غرب، نسبت به پیگیری و تکمیل سند یکپارچه بلندمرتبه سازی در مشهد به عنوان سند باقی مانده در طرح جامع  تأکید می شود.

به منظور استفاده از ظرفیت فضاهای سبز و باز دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تقویت و خلق فضایهای عمومی و ارتقای کیفیت محیط شهری پیشنها د می شود مطالعات موضوعی با در نظر گرفتن الزمات انتظامی . اجتماعی و انجام توافقات مدریت شهری و دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرد.

به منظور عایت ملاحظات فرهنگی و عملکرد اجتماعی در طرح بر پیوستگی مسیرهای پیاده و سبز همراه با مسیرهای دوچرخه  و ضرورت پیش بینی ضوابط تشویقی برای استقرار کاربری های فرهنگی و مراکز فرهنگی هنری در واحد های مسکونی مستقل ضروری است در زمان تهیه طرح های موضوعی پیوست فرهنگی و اجتماعی لازم تهیه شود و فعالیت های فرهنگی دارای مجوز از کاربری تجاری غیرانتفاعی جدا شده و جزو کاربری های فرهنگی ورزشی طبقه بندی شود

نوروزی، عضو شورای شهر در ادامه گفت: دغدغه زیست محیطی این است که مناطق در جوار بزرگراه تخریب می شود و نگاه سخت گیرانه برای تخریب داریم و لذا بر حفظ ضلع شمال و جنوب تأکید شده است.

انتهای پیام/