دکتر امین کوشکی در گفت‌وگو با صبح توس؛ با اشاره به حرکت بنیادین امام خمینی (ره) در ایجاد انقلاب اسلامی اظهار داشت: درزمانی که نظام سلطه جهانی، سیطره فکری – فرهنگی و سیاسی - اقتصادی خود را برجهان گسترده و تحمیل کرده بود امام خمینی جرقه‌های انقلابی را دریکی از مهم‌ترین نقاط جهان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: این حرکت سبب شد که تمامی مکاتب جهانی در مقابل نظام سلطه استکباری به‌زانو درآمده بودند، امام خمینی(ره) توانست با راهبردهای عملی و با راهبری اسلام اصیل، و تغییر نگرش نسبت به انسان و جامعه، هم در بعد نظری و هم در بعد عملی، نظام سلطه را با چالش‌های اساسی روبرو کند.

کوشکی بابیان اینکه مطالعه و بررسی خیزش و بیداری اسلامی - جهانی علیه نظام سلطه، بدون بررسی و در نظر گرفتن افکار رهبران انقلاب اسلامی به‌خصوص امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری امکان‌پذیر نیست تصریح کرد: حرکت‌هایی که امروز در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی توسط آزادی خواهان صورت می‌گیرد با الهام از مبانی بیانی و عملی امام خمینی صورت می‌گیرد.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه این انقلاب در جلوی چهره تمامی ملل مسلمان و غیرمسلمان قرار گرفت و به‌مانند کبریتی عمل کرده که جرقه قیام علیه نظام سلطه استکباری را درجاهای دیگر روشن نمود است.