محمود شبان، مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار داشت: طرح سرشاخه کاری انگور برای نخستین بار در شهرستان خلیل آباد اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح با همکاری مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی اجرا شد، خاطرنشان کرد: طرح سرشاخه کاری با هدف اصلاح و تعویض ارقام نامرغوب و حذف باغات درجه ۳ با ارقام تجاری برتر و ژنوتیپ های داخلی به صورت پایلوت در شهرستان خلیل آباد انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی همچنین در ادامه تصریح کرد: به منظور ترویج ارقام جدید انگور و یکنواختی باغات انگور موجود این طرح در سطح یک هکتار از باغات انگور در این شهرستان اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه سرشاخه کاری، پیوندی است که در زمین اصلی و روی بوته های چند ساله موجود از قبل به عنوان پایه عمدتاٌ با هدف تعویض رقم قبلی با یک رقم مطلوب جدید و یا با اهداف خاص دیگر صورت می گیرد، اذعان کرد: پیوندهای گوناگونی برای تغییر رقم در انگور مورد استفاده قرار می گیرد که انتخاب نوع پیوند بستگی به عوامل متعددی دارد که شامل پیوند اسکنه، زبانه ای، زیرپوستی و ترصیعی است.

شبان با اشاره به اینکه با توجه به سهولت ازدیاد اغلب ارقام انگور از طریق قلمه عمدتاٌ این روش تکثیر با سایر روش های تکثیر تاک در ایران برتری یافته است، عنوان کرد: امروز بیش از 98 درصد انگورهای خارجی پیوندی هستند و دلیل این امر، مشکلات عمده ای از نظر آفات خاکزی و شرایط نامساعد محیطی است.

وی در پایان تشریح کرد: بسیاری از محدودیت های فوق در کشور ما نیز وجود دارد و یا در آینده نزدیک بوجود می آید و بر این اساس، استفاده از پیوند و بهره گیری از خصوصیات مطلوب پایه ها و پیوندک های ارقام مطلوب در ازدیاد انگور در کشور، راهکار مناسبی است.

انتهای پیام/