2020-04-07 | 1399/01/19

توزیع منزل به منزل ماسک توسط گروههای جهادی بین مردم درگز

درگز- از روز گذشته 6 گروه جهادی شهرستان درگز، در حال توزیع رایگان ماسک های تولیدی در کارگاههای این شهرستان بین مردم شهر و روستاهای اطراف هستند؛ فعالیت این تیم های جهادی حتی در بارش باران هم متوقف نمی شود