2020-07-15 | 1399/04/25

جهادی که بود، جهادی که هست

درگز- به دنبال انتشار و شیوع ویروس کرونا در کشور، گروههای مختلف مردمی با همان روحیه جهادی دوران هشت سال جنگ تحمیلی، تحت مدیریت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی اقدام به راه اندازی کارگاههای تولید ماسک و توزیع رایگان آنها بین اقشار مختلف مردم کردند.