به گزارش صبح توس؛ با رأی یکی از شعبات دادگاه مشــهد بیش از۱۸ قطعــه از ویلاهای مجلل ساخت باستی‌هیلز مشــهد، تخریب خواهد شد.

مراحل رسیدگی به این پرونده پر حاشــیه در یکی از شعبات محاکم کیفری دو مشهد به پایان رسیده است.

بر همین اساس در رأی صادره اعلام شده بیش از ۱۸ قطعه باغ ویلایی مورد تغییر کاربری قرار گرفته باید تخریب و به وضع سابق اعاده شود.

از ســوی دیگر برای متخلف جریمه های حدود یک و نیم میلیــارد تومانی هم در نظر گرفته شده است.

این رأی قاطع دستگاه قضایی در حالی صادر شــد که تنظیم این گونه آرا گام محکمی در مسیر برابری اجتماعی محسوب خواهد شد.

همچنین طبق قانون این رأی پس از صدور تا مدت زمان معین قابل تجدیدنظرخواهی است.

مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد در خصوص مقوله تغییر کاربری که این روزها از دغدغه های بخش کشاورزی محسوب می شود، عنوان کرد: تغییر کاربری پیامدهایی نظیر حفر چاه‌های غیرمجاز و اســتحصال بی‌رویه آب از طریق همین چاهها برای ایجاد تفرجگاههای شــخصی و همچنین پمپــاژ غیرقانونی آب رودخانه‌هایی که یا باید در مخازن سدها برای مصارف از قبل پیش‌بینی شــده جمعآوری و مدیریت شوند و یا باید در مسیر خود باغها و مزارع را مشروب و غذای مردم را تأمین نمایند، به دنبال دارد.

امید طهماسبیزاده ادامه داد:همچنین اخلال در نظام کشاورزی و مقررات مربوط به اراضی و اخلال در فرهنگ روســتایی، مهاجرت و حاشیه نشــینی، عدم امکان تأمین امنیت در این باغ ویلاها کــه بعضاً به صورت مجتمع و جزیره‌های مورد استفاده قرار می‌گیرند و تخریب و دســتبردن در طبیعت و منابع ملی کشور با احــداث بندهای غیرقانونی در مســیلها و جویهــا و دههــا عارضه غیرقابــل انکار و وحشــتناک دیگر از پیامدهای تغییر کاربری است که البته مقامات محترم قضایی بیشتر به آن وقوف داشــته و در این راستا حمایتهای قاطع دادســتان محترم و معاونان ایشان قابل قدردانی است.

انتهای پیام/