به گزارش صبح توس؛ اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین، منابعی را برای دولت ایجاد می کند و این منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، به دو صورت قابل بازتوزیع است: جبران کسری بودجه دولت و پرداخت های انتقالی به مردم در قالب یارانه معیشتی.

تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه، می تواند به سهم خود از تشدید تورم جلوگیری کند، زیرا چنانچه دولت بخواهد کسری بودجه خود را از روش هایی مانند چاپ و انتشار اسکناس جبران نماید، موجب تشدید تورم خواهد شد.

از طرف مقابل، دولت با توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارها( بطور مستقیم)، اگرچه تا حدودی می تواند بطور موقت به ترمیم قدرت خرید خانوارها کمک کند ولی در فصول آتی موجب تشدی تورم خواهد شد. زیرا با پرداخت نقدی به خانوارها، با افزایش تقاضای اقلامی مانند خوراکی ها در سبد مصرف دهک های پایین درآمدی، می تواند به افزایش نسبی قیمت اقلام مذکور منجر شود که آن نیز بر رفاه دهک های پایین درآمدی، تاثیرگذار خواهد بود.

با توجه به موارد مذکور، پرداخت یارانه معیشتی به طور توامان آثار مثبت و منفی بر رفاه خانوار خواهد داشت.

اهداف مورد نظر برای افزایش قیمت بنزین فی نفسه اهداف نامناسبی نیستند، اینکه سعی شده است قیمت بنزین تعدیل شود و بهای معقولی برای استفاده از آن دریافت شود، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست . حتی اینکه دولت سعی کند بخشی از افراد جامعه را مورد حمایت قرار دهد و کاهش رفاه از دست رفته آنها را جبران نماید، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست اما تعدیل قیمت بنزین به طور طبیعی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. اگر تعدیل قیمت بنزین صورت می گرفت و منابع حاصله صرف تامین کسری بودجه دولت می شد و صرف پرداخت یارانه نقدی نمی شد و باعث تحریک انتظارات تورمی نمی شد و در نتیجه اثر تورمی آن محدودتر می شد.

بنابراین توزیع کل عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارها به شکل یارانه نقدی به معنی افزایش سطح تقاضای کل است که به طور طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تشدید می کند.

سجاد قانعی

انتهای پیام/