2020-07-14 | 1399/04/24

گشت و نظارت بازرسی اصناف و تعزیرات از واحدهای صنفی درگز

درگز- شب گذشته بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر عدم افزایش قیمت ها به بهانه گرانی بنزین از واحدهای صنفی سطح شهرستان درگز سرکشی کردند؛ در این بازرسی متخلفان شناسایی و ضمن دریافت تذکر کتبی، جریمه شدند.