به گزارش صبح توس؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، علیرضا احمدی که برای بازدید از تجهیزات و امکانات یکی از متقاضیان ایجاد مرکز اسقاط به استان خراسان رضوی آمده بود، گفت: بیشترین تعداد مراکز اسقاط کشور در خراسان رضوی ایجاد شده اند و در حال حاضر فعالیت مراکز اسقاط درسطح کشور  وارد رکود شده و سرمایه‌در گردش این مراکز به دلیل انباشت گواهی‌های اسقاط در مراکز دچار مشکل شده است.

معاون حمل ونقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور افزود: تاسیس مراکز اسقاط لزوماً با مصوبه کارگروه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده این استان و در نظر گرفتن ظرفیت های موجود انجام می‌شود.

وی با اشاره به دستور العمل تاسیس، فعالیت، نظارت و لغو پروانه مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده، اظهار کرد: پس از ارائه درخواست متقاضی به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، به عنوان دبیرخانه کارگروه و بدنبال طرح موضوع در جلسه‌ آن کارگروه برای ادامه مراحل نیازمند مصوبه کارگروه استانی با رای موافق تمامی اعضا است و در ادامه دستگاه های ذی‌ربط اقدامات قانونی را معمول و در نهایت ستاد نسبت به صدور مجوز فعالیت مرکز اسقاط اقدام می‌کند.

معاون ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گفت: فعالیت مراکز اسقاط در کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و ارتقا خدمات حمل ونقل خصوصی و عمومی نقش مهمی دارد و در ستاد طرح های مختلفی برای مصارف گواهی های اسقاط در حال پیگیری است.

انتهای پیام