2019-10-22 | 1398/07/30

ویزیت رایگان ۱۰۰۰ درگزی

درگز- تیم های تخصصی دندانپزشکی، چشم پزشکی، ارتوپد، ارولوژی، اطفال، زنان و متخصص قلب در یک اردوی دو روزه با حضور در شهرستان درگز به ویزیت رایگان و درمان قریب به 1000 نفر از مردم این شهرستان پرداختند.