2020-01-29 | 1398/11/09

فراخوان 12 ساعته گردان الی بیت المقدس حوزه بسیج مقداد درگز

گردان الی بیت المقدس حوزه بسیج مقداد درگز، جهت سنجش میزان آمادگی نیروهای بسیجی خود، طی فراخوانی 12 ساعته به اجرای میدان تیر، تمرینات تاکتیکی و پیاده روی شبانه پرداخت.