به گزارش صبح توس؛ بازسازی مدارس استان نیازمند 5 هزار میلیارد اعتبار، تخفیف الیت به رانندگان خوداظهار، شناسایی پهنه‌های پرخطر مشهد، پیدا و پنهان حمله پهپادها، ارزانی جوجه خطر گرانی مرغ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری روزنامه های امروز استان است.