به گزارش صبح توس؛ نمایندگانی که با انتشار اخبار دروغ دختر آبی و عدم عذرخواهی از مردم پس از روشن شدن حقایق، در جامعه التهاب ایجاد کردند.