2019-10-16 | 1398/07/24

درمان عشایر رشته کوه‌های هزار مسجد توسط تیم بسیج جامعه پزشکی

درگز- 90 نفر از عشایر رشته کوههای هزار مسجد توسط تیم پزشکان بسیج جامعه پزشکی درگز به صورت رایگان مورد آموزش، ویزیت و توزیع رایگان دارو قرر گرفتند.