2021-04-12 | 1400/01/23

تجمع حمایتی مردم در محل ناحیه مقاومت سپاه نیشابور

ظهر امروز مردم نیشابور در اقدامی خود جوش با حضور در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور، ضمن تبریک روز پاسدار، اقدام ننگین دولت آمریکا در قرار دادن نام این ارگان مقدس در بین گروه های تروریستی را به شدت محکوم کردند.