2019-09-21 | 1398/06/30

ملاقات هم دیاران شهید افغانی بجستان بر سر مزار او

هم دیاران شهید افغانی بجستان با حضور در بهشت جواد الائمه این شهر با او بیعت کردند.