به گزارش صبح توس؛ مقام معظم رهبری فرمودند اشرافی گری یکی از موانع مهم، عیوب اساسی در سبک زندگی ما است؛ این دیگرمربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما و شما آحاد مردم است. ما در سبک زندگی مشکلاتی داریم: یکی از مشکلات ما مصرف گرایی است؛ یکی از مشکلات ما، اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است؛ یکی از مشکلات ما رفاه طلبیِ افراطی است؛ یکی از مشکلات ما اشرافی گری است.

اشرافی گری متأسّفانه از طبقات بالا سرریزمیشود به طبقات پایین؛ آدم متوسّط یعنی از قشرهای متوسّط- هم وقتی میخواهد میهمانی بگیرد، وقتی میخواهد عروسی بگیرد،مثل اشراف عروسی میگیرد.

این عیب است این خطا است، این ضربه ی به کشور میزند، زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن، جزو عیوب مهمّ ما است در سبک زندگی مان. امروزهمسئله ای که رد و پا ی آن در ایجاد مشکلات اساسی کشور دیده می شود مسئله اشرافیگری است.

مثلا وقتی تحقیق می کنیم که چرا ازدواج ها دیر هنگام شده است یا چراسرمایه گذاران اموال خود را در پروژه های تولیدی داخلی سرمایه گذاری نمی کنند ، می بینیم عنصری به اسم اشرافی گری مانع تحقق پیشرفت در بعد فردی و در بعداجتماعی می شود.

پس از این جهت که خیلی از مشکلات مستقیم یا غیر مستقیم نشئت گرفته از اشرافی گری است بررسیدقیق آن حائز اهمیت است. تبیین مسئله اشرافی گری اما قبل از اینکه از آسیب های فردی و اجتماعی اشرافی گری را بگوییم لازماست تا تبیینی دقیق از این مفهوم داشتهباشیم.

اشرافی گری یعنی اوج دنیا طلبی کهانسان را به طغیان در برابر پروردگار میکشاند، نکته مهم در این تعریف این است که این تعریف از اضرافی گری دو دسته از افرادرا شامل می شود:

دسته اول: افرادی که دراوج  ثروت و رفاه هستند که انفاق نمی کنند و آن قدر غرق در لذات مادی هستند که به عصیان روی می آورند؛ دسته دوم: افرادی که ثروتمند نیستند و حتی ممکن است که فقیرهم باشند ولی میل شدید به جمع  آوری مالو حب به رفاه زدگی دارند.

شاید دسته دوم برای شما تعجب آور باشد ولی این نکته واضح است که افکار ما، زندگی  ما را میسازد؛ شک نکنید که این انسان بالأخره در اولین فرصت که توانایی گناه داشته باشدعصیان می کند.

بررسی اجمالی از تبیین مفهوم اشرافی گری در قرآن  دو گونه تعبیر از مفهوم اشرافی گری دارد: تعبیراول، کلمه "مترفین" در قرآن است که اشارهبه افراد ثروتمند ، هوسران و طغیانگر دارد.تعبیر دوم، که جمات متعدد و فراوانی را در قرآن به خود اختصاص داده تمامی اشرافی گران نامبرده را شاملمی شود دسته اول+دسته دوم؛ نکته ای که در این دو تعبیر حائز اهمیت است این استکه تعبیر دوم خیلی فراوان  تر از تعبیر اول در قرآن بیان شده است که این خود جای تأمل دارد.

 

اما بلایی که متاسفانه بیش از هرچیزی بر سر جامعه اسلامی می آید اشرافی گری مسئولان است که سبب حرکت مردم عادی نیز به این سمت می شود؛ بسیاری از این اشرافی گری ها نیز ریشه در کسب حرام دارد و اگر هم حلال باشد به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست.

 

انتهای پیام/