به گزارش صبح توس؛ علیرضا قامتی با تشریح وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی قوچان اظهار داشت: مجتمع آموزش عالی سلامت و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان علاوه بر پوشش خدماتی شهروندان قوچانی، به بسیاری از مراجعه کنندگان از شهرهای شیروان، فاروج، چناران، درگز و به ویژه بخش سرولایت خدمات درمانی ارائه می دهد که با در نظر گرفتن این حجم از مراجعه کنندگان غیربومی، جامعه آماری تحت پوشش این شهرستان به بیش از 450 هزار نفر افزایش می یابد و این در حالیست که ظرفیت ارتقا مجتمع آموزش عالی به دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد.

وی با بیان اینکه این مسائل و عدم ارتقا مجتمع آموزش عالی به دانشگاه علوم پزشکی، مردم قوچان را زجر می دهد، ادامه داد: همچنین سالانه بیش از پنج میلیون مسافر و زائر از محور قوچان وارد استان خراسان رضوی می شوند و بسیاری از این مسافران نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی می باشند.

وی با اشاره به پیشرفت 20 درصدی مجتمع بزرگ فرهنگی قوچان خاطر نشان کرد: توجه به جوانان و نیازهای آنان می بایست در اولویت قرار بگیرد و ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی می تواند بخشی از نیازهای قشر جوان و علاقه مندان به مسائل فرهنگی را پوشش دهد.

رئیس شورای اداری قوچان در پایان با اشاره به احداث پروژه راه آهن مشهد گرگان در آینده ای نزدیک، یادآور شد: باتوجه به اینکه پروژه احداث خط راه اهن شرق به غرب از مشهد تا گرگان به تصویب رسیده است، معتقدیم می بایست محور مشهد تا قوچان بعنوان خط اول این راه آهن در اولویت قرار بگیرد تا شهروندان قوچانی بتوانند از نعمت حمل و نقل ریلی بهره مند شوند.

انتهای پیام/