سرگرد حجت پرهیزگار، رییس پلیس راهور تایباد باتوجه به نزدیک شدن به ایام سفرهای نوروزی در گفتگو با صبح توس؛ بااشاره به آموزش فرهنگ ترافیک، عنوان کرد: نقش خانواده در نهادینه کردن فرهنگ ترافیک از همان اوایل کودکی از طریق کارکردهای آموزشی و فرهنگ سازی در پر کردن، فاصله بین شایستگی های موجود با شایستگی های مطلوب بسیار مؤثر است.

 

وی افزود: باید همراه با انضباط اجتماعی، رعایت حقوق دیگران، تقدم مصالح جمع بر فرد و … به کودکان بیاموزیم، و والدین علاوه برگفتار، در رفتار و کردار خود نیز این مطلوبیت ها را به فرزندان باید آموزش دهند، تا این آموخته ها تأثیر مثبت خود را در کردار و رفتار اجتماعی آنان در بزرگسالی از جمله رعایت قوانین ترافیکی نشان دهد.

 

وی ادامه داد: درواقع بخشی از شکل گیری شخصیتی کودکان در زمینه آموزش های شهروندی، از جمله "رعایت فرهنگ ترافیک" جزء حوزه فعالیت ها و کارکردهای امروزی خانواده در جامعه ایرانی باید باشد، که این مسأله در تعامل با مسائل اجتماعی دیگر حوزه های مدیریت شهری می تواند رابطه داشته باشد. کارشناس عالی تصادفات گفت: هرچه رفتار و اعمال ترافیکی اعضای خانواده به کودکان و دانش آموزان با هنجارهای قانونی نوشته شده( آئین نامه) منطبق و نزدیک تر باشد، رفتار مذکور بهنجارتر و یادگیری آن سریع تر خواهد بود.

 


وی اضافه کرد: درآموزش فرهنگ ترافیک باید به کیفیت آموزش ترافیک برای هریک از بازیگران توجه داشته باشیم، آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان، بدون هماهنگی و اتفاق نظر با خانواده، بی تأثیر خواهد بود.
 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم جامعه پذیری الگوهای رفتاری ترافیکی، عدم نظارت و کنترل اجتماعی بر کردارهای ترافیکی، نبودن فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت و فرهنگ عابرین پیاده، ضعف دستگاه های اجرایی، مشخص نبودن مدیریت اجرایی ترافیک ( عدم متولی) و... همگی نشانگر این است که این معضل اجتماعی و شهری در جامعه ایران پیامدهای وخیمی را بوجود می آورد. 

انتهای پیام/