2018-03-21 | 1397/01/01

پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشرند!

درگز- مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین ماه سال 84 در بیاناتی فرمودند: پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشرند!