2018-07-22 | 1397/04/31

پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشرند!

درگز- مقام معظم رهبری در تاریخ اول فروردین ماه سال 84 در بیاناتی فرمودند: پرچم حقوق بشر را کسانی به دست گرفته‌اند که خودشان بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشرند!