به گزارش صبح توس، سید جلال امینی کارشناس و تحلیلگر سیاسی در گفت و گو با خبرنگار گوهرشادنیوز، با بیان اینکه عوامل متعددی در شکل گیری فتنه 88 نقش داشته است، اظهار داشت: عدم پایبندی به قانون با طرح ادعاهای دروغین از سوی برخی به نتیجه انتخابات که هیچگاه حاضر به پیگری این مسأله از راه قانونی اش نشدند، یکی از مهمترین علت های شکل گیری فتنه 88 بود. این تحلیلگر سیاسی عدم مرز بندی برخی با شمنان و در ادامه عدم تبری آنها از بیگانگان را دومین علت شگل گیری فتنه 88 دانست و افزود: ایجاد بدعت های غیر قانونی به عنوان مثال فریاد الله اکبر مردم ایران را به عنوان رمز آشوب استفاده می کردند. نفوذ عناصر افراطی و ضد انقلاب که به وفور در اطراف سران فتنه دیده می شد، آخرین علت مهم شکل گیری فتنه 88 بود. امینی با اشاره به اینکه جریان فتنه به یک سری از عوامل داخلی و خارجی برای موفقیتش امید بسته بود، تصریح کرد: برخی از سران فتنه در ماهها قبل از انتخابات با برنامه ای از پیش تعیین شده به خارج از کشور سفر کرده و توانسته بودند از طریق ارتباط گیری با بیگانگان حمایت های مالی و رسانه ای آنها را جلب کنند به علاوه فتنه گران امیدوار بودند تا طریق پیاده نظام هایشان بتوانند بخشی از جامعه را با خود همراه کرده و پیروزی شان را حتمی کنند. وی ادامه داد: البته نباید ازنقش حمایتی خواسته یا ناخواسته برخی خواص هم در اوج گیری فتنه غافل شد به عنوان مثال رفتار برخی خواص مثل نامه نوشتن پر از غضب، کینه و بدون سلام آقای هاشمی رفسنجانی به مقام معظم رهبری تنها سه روز مانده به انتخابات  یکی از همین موارد است. همراهی برخی خواص به همراه تمام اعضای خانواده شان از جریان فتنه با رمز تقلب نیز نقش مهمی در اوج گیری فتنه و امیدبستن سران فتنه به پیروزی داشت. این کارشناس سیاسی با بیان اینکه جریان فتنه دو بخش برنامه ریزی شده بود، گفت: مدیران، فرماندهان وآمران یک بخش و  مجریان و عاملان به عنوان دیگر بخش این جریان مسئولیت هدایت و اجرای فتنه را عهدار بودند. امینی با اشاره به اینکه فرمانده ها و مدیران فتنه 88 چهار طیف بودند، ابراز داشت: آمریکا، انگلیس و غرب اولین طیفی بودند  که با برخورداری از امکانات مالی، رسانه ای و ماهواره ای پیشرفته و گسترده خود جریان فتنه را از داخل و خارج هدایت می کردند. وی در ادامه بیان داشت: اپوزیسیون ضد انقلاب ها، سلطنت طلب ها، مخالفان و انجمن پادشاهی ایران به عنوان طیف دوم و حزب منحله مشارکت، سازمان منحل شده مجاهدین خلق و نهضت آزادی به عنوان طیف سوم و در پایان سفارت خانه های برخی کشور های غربی و عربی به عنوان طیف چهارم در مرتبه فرماندهی و هدایت گری جریان فتنه قرار داشتند که از ماهها قبل از انتخابات برنامه هایی را برای ایجاد فتنه در ایران طرح ریزی کرده بودند. امینی با شاره به اینکه طیفی دیگر وظیفه هدایت گری میدان سیاسی را به عهده داشت، تصریح کرد: همان هایی که با در دست داشتن تریبون هایی به عنوان عاملان و مجریان شکل گری جریان فتنه در داخل فعالیت می کردند این افراد گاهی با تمام قوا از جمله با حضور تمام اعضاء خانواده ازجریان فتنه حمایت می کردند. این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه در بخش عاملان و اجرای کننده گان، عده ای با گرفتن مواجب فعالیت می کردند، ادعان داشت: به عنوان مثال در قبال دریافت مبلغی، مسجد آتش زده یا اموال عمومی را تخریب می کردند، سومین طیف عاملان فتنه ارازل، اوباش و افراد سود جو بوده که از شرایط پیش آمده سوء استفاده کرده و جو کشور متشنج می کردند. وی اهمیت گروه چهارم یعنی اغفال شده گان سیاسی را در اجرای دستورات مدیران فتنه بیشتر دانست و بیان داشت: این افراد با وجود اینکه می دانستند در انتخابات تقلب نشده اما تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفته و به عنوان بهترین دستاویز و اجرا کننده نقشه های شوم دشمنان معرفی شدند. امینی در پایان گفت: این  افراد با نظرسازی از طریق القاء پیروزی کاذب در انتخابات به دنبال طراحی انقلاب رنگین با هدف بر اندازی نظام و ارتباط با بیگانه بودند. انتهای پیام/