به گزارش صبح توس، به نقل ازآل نور،مردم ولایت مدارجوین با اعلام انزجار از جنایات رژیم کودک کش و جعلی صهیونیسم، در کمپین اسرائیل را بر می چینیم شرکت کردند.