2018-07-22 | 1397/04/31

صنعت نوغانداری تربت حیدریه قربانی تصمیمات جزیره ای شده است
سیاست گذاری صحیح در صنعت نوغانداری باعث تولید ثروت و اشتغال می شود