به گزارش جوونی وبلاگ افسر ایرانی نوشت، شهید که شد همه فهمیدند در باغ شهادت باز ، باز است هر چند معبری تنگ برای شهادت باید معبر زد به قلب دشمن علی طلبه بود و مطلوبش شهادت و اربابش حسین و فرمانده اش مهدی سرباز امام زمان که باشی در راهش شهید میشوی