به گزارش جوونی وبلاگ خاطرات عکاس حرم نوشت، ما عاشقت از روز الستيم رضا همسايه ي مشهد تو هستيم رضا تا اينكه برات كربلا را بدهي بر پنجره ات دخيل بستيم رضا