به گزارش جوونی وبلاگ بسیج چاپشلو نوشت، بس که دلم گرفته بود رفتم یه شب امام رضا رفتم به پشت پنجره بلکه آقا بده شفا یکی یکی مریض ها رو آقا خودش میداد شفا نوبت به درد من رسید فرمود چته امام رضا گفتم آقا نمیدونم پر میزنه دلم چرا؟