سید ابوالقاسم موسوی در گفت وگو با خبرنگار  صبح توس؛ اظهار داشت: با توجه به اقليم خشک و نيمه خشک منطقه و کاهش آبدهي منابع آبي در شهرستان، آب به عنوان يکي ازعوامل محدود کننده توليد، نقش مهمي را در تعيين نوع فعاليت هاي کشاورزي ايفاء مي کند.

وی با بیان اینکه تغيير الگوي کشت يک راهکار اساسي براي اصلاح الگوي مصرف آب در بخش کشاورزي است، خاطرنشان کرد: با تغيير الگوي کشت از محصولاتي که به آب زياد در طول دوره رشد خود نيازمند هستند به سمت محصولات با مقاومت بالاتر نسبت به کم آبي و محصولاتي که سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي و منطقه اي دارند، مي توان گامي در جهت مديريت صحيح آب و افزايش بهره وري آن برداشت.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با تاکید بر اینکه يکي از محصولات مهم در اين زمينه گل محمدي است، تصریح کرد: با کشت و کار گل محمدی در مناطقي که با محدوديت آب مواجه اند، مي توان در راستاي افزايش بهره وري آب و توسعه پايدار بخش کشاورزي حرکت کرد.

وی همچنین در ادامه اذعان کرد: توقع اندک گل محمدي و سازگاري و پايداري آن در برابر شرايط نامساعد محيطي و همچنين توجيه اقتصادي بالاي آن باعث شده اين گياه در بسياري از اراضي شهرستان به خصوص زمين هاي کوهپايه‌اي که در آن ها امکان کشت بسياري از گياهان زراعي محدود است، به عنوان يک گياه راهبردي و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

موسوي با بیان سطح زير کشت گل محمدي در طي سه سال گذشته در شهرستان به 58 هکتار افزايش يافته است، عنوان کرد: از اين ميزان 10 هکتار از مزارع چند ساله (متوسط عملکرد 6 تن در هکتار) و 40 هکتار از مزارع يکساله( متوسط عملکرد 1 تن در هکتار) به باردهي رسيده و مابقي مزارع در مراحل اوليه کشت هستند و به دليل سازگاري مناسب اين محصول با شرايط آب و هوايي منطقه عملکرد قابل توجهي را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت اين محصو ل در کاشمر از اوايل ارديبهشت ماه گفت : پيش بيني مي شود بالغ بر 100 تن گل محمدي تر از سطح مزارع شهرستان برداشت و درآمدي معادل 15000ميليون ريال نصيب بهره برداران منطقه می شود.

انتهای پیام/