به گزارش صبح توس؛ علی رستمی صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال تربت حیدریه اظهار کرد: معاونت استاندار و فرماندار تربت حیدریه در جلسه کارگروه اشتغال بیان کرد: اولین اقدام مهمی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته، شناسایی دقیق توانایی های اقتصادی مناطق مختلف روستایی و تهیه شناسنامه اقتصادی مناطق هدف است که نقش اداره تعاون روستایی در تبیین صحیح و دقیق این طرح بسیار قابل اهمیت است.

 علی رستمی صبح امروز در جلسه کارگروه اشتغال تربت‌حیدریه اظهار کرد: معاونت استاندار و فرماندار تربت‌حیدریه در جلسه کارگروه اشتغال بیان کرد: اولین اقدام مهمی که اخیراً در دستور کار قرارگرفته، شناسایی دقیق توانایی‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی و تهیه شناسنامه اقتصادی مناطق هدف است که نقش اداره تعاون روستایی در تبیین صحیح و دقیق این طرح بسیار مهم است.

 

وی از ریاست این اداره خواست تا با کمک به معین‌های اقتصادی ۵ گانه با توجه به نوع سرمایه‌گذاری‌ها و تخصص هرکدام از معین‌ها به تعیین معین‌های اقتصادی دهستانی پرداخته و همه توان به‌صورت متمرکز بکار گرفته شود.

 

رستمی تشکیل صندوق‌های خرد روستایی را با کمک از ظرفیت تعاونی‌های روستایی در بخش‌های مختلف جهت تمرکز توان اقتصادی را لازمه رشد و توسعه بهتر اقتصادی هر منطقه دانست.

 

وی بیان داشت: نقش و کارکرد تعاون روستایی در توسعه اقتصادی و کمک به معین‌های اقتصادی بسیار مهم است و انتظار ما تحقق این وظایف است.

 

رستمی با خطاب قرار دادن ریاست اداره تعاون روستایی افزود: اگر روزی شما مدیر تعاونی روستایی در شهرستان می‌بودید حتماً آن زمان مستقلاً یکی از معین‌های اقتصادی در منطقه می‌شدید.

 

وی از ریاست این اداره خواست تا با کمک به معین های اقتصادی ۵ گانه با توجه به نوع سرمایه گذاری ها و تخصص هر کدام از معین ها به تعیین معین های اقتصادی دهستانی پرداخته و همه توان به صورت متمرکز بکار گرفته شود.

 

رستمی تشکیل صندوق های خرد روستایی را با کمک از ظرفیت تعاونی های روستایی در بخش های مختلف جهت تمرکز توان اقتصادی را لازمه رشد و توسعه بهتر اقتصادی هر منطقه دانست.

 

وی بیان داشت: نقش و کارکرد تعاون روستایی در توسعه اقتصادی و کمک به معین های اقتصادی بسیار مهم است و انتظار ما تحقق این وظایف است.

 

رستمی با خطاب قرار دادن ریاست اداره تعاون روستایی افزود: اگر روزی شما مدیر تعاونی روستایی در شهرستان می بودید حتما آن زمان مستقلا یکی از معین های اقتصادی در منطقه می شدید.

انتهای پیام/