به گزارش صبح توس؛ جلوخان بعد از هفت خان؛ آفت فولاد برای کشاورزی؛ ایدز خراسانی در کار نیست؛ مشهد بر اساس مصوبات شورا اداره می‌شود؛ بخشی از مهم‌ترین سرفصل‌های خبری رسانه‌های امروز استان است که در بسته خبری پیش رو نیم نگاهی به مهم‌ترین قسمت‌های آنان شده است.