2019-02-16 | 1397/11/27

اردوی جهادی تیم چشم پزشکان در بیمارستان امام خمینی(ره) درگز

درگز- اردوی تیم چشم پزشکان بسیج جامعه پزشکی در بیمارستان امام خمینی (ره) درگز برگزار شد؛ در این اردوی 2 روزه 270 نفر از افراد دارای بیماری های چشمی به صورت رایگان ویزیت شدند