به گزارش صبح توس؛ سید ابوالفضل احمدی درنشست فرمانداران استان به ریاست معاون سیاسی ، امنیتی و انتظامی استاندار ،افزود : وقتی از سطح سیاستگذاری و حوزه نظر وارد سطح اقدام و عمل می شویم، ناگزیر به ایجاد سازمان دوم برای پاسخگویی به شرایط اضطرار در سطح استان، شهرستان و دستگاهها هستیم و این اقدام در راستای تحقق آن انجام می شود.
 وی با اشاره به نقش و ماموریت فرمانداران به عنوان روسای شورای پدافندغیرعامل شهرستان‌ها، مهمترین انتظارات این حوزه را در وهله نخست فعال سازی ساختار و چارچوب نهادی مطابق سند راهبردی ابلاغی در سطح شهرستانها عنوان کرد.
 وی همچنین اطمینان از استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت عملکرد را  از طریق پایش و ارزیابی میزان تحقق اهداف در بازه‌های زمانی 4 ماهه و در سطح دستگاه‌های شهرستان، بسیار حائز اهمیت دانست..
احمدی ،اطمینان کامل از شناسایی و سطح بندی زیر ساخت‌ها و مراکز ثقل موجود و در ادامه کنترل و مدیریت موضوع تا مرحله تدوین طرح های پدافندغیرعامل و نظارت بر اجرای نتایج حاصل را به نحوی که حداقل مصون سازی کامل یک زیر ساخت در سطح هر دستگاه در شهرستان (در سالجاری) انجام شود را ضروری دانست.
وی در موضوع طرح ها و پروژه های جدید نیز گفت : باید ضوابط و ملاحظات پدافندغیرعامل از جمله مباحث 21 مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
دکتر احمدی با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل پدافندغیرعامل در شهرهای بزرگ نظیر مشهد، سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه به عنوان کانون‌های اصلی جمعیت افزود: برنامه های خاصی در این شهرها از جمله تهیه طرح های پدافندغیرعامل شهری، خروج مراکز ویژه پر خطر شهری، تمرین جابجایی، تخلیه و اسکان موقت جمعیت، مصون سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساختهای شهری ، تهیه نقشه وضعیت زیرساختها و تاسیسات، اموزش و فرهنگ سازی عمومی مردم باید مورد پیگیری قرار گیرد.
 وی اظهار کرد : بدلیل اهمیت این شهرها ، معاونت ویژه ای با عنوان معاونت امور شهری در سازمان پدافندغیرعامل کشور این امور را مدیریت می نماید..
مدیر کل پدافندغیرعامل ضمن تاکید بر پیش تدبیری و بهره‌برداری حداکثری از فرصت هفته پدافندغیرعامل در آبان ماه سال جاری برای ترویج و گسترش فرهنگ پدافندغیرعامل در سطح جامعه،خواستار تحقق سرانه 4 نفر ساعت آموزش کارکنان در سال و پاسخگویی شهرستانها به طرح ساماندهی مربیان پدافندغیرعامل شد.

انتهای پیام/