به گزارش صبح توس؛ظهر امروز حسین اسدی معاون فرمانداربحستان در گفت وگوبا خبرنگاربجستان نیوز اظهار کرد:امروز رسالت همه مسئولین خدمت بی منت برمردم شریف ونجیب شهرستان است واگرباشفافیت با مردم سخن بگوییم قطعا مردم راضی می شوند وخوشنود می شوند و مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان بجستان بایدباکارجهادی وباجدیت واخلاص وتوام باصداقت کارکند.

اسدی ضمن حضور ویژه عموم مردم در راهپیمایی سراسری روزقدس عنوان کرد: مردم قیور بجستان درروز جهانی قدس درصحنه آمدندوهمگام با مردم سراسرکشوروهمراه با دولت محترم تدبیروامیدپشت سرمقام معظم رهبری شرکت نمودندو با این کار پیام  بایدشبانه روزی وفارغ از وقت اداری به مردم خدمت کردوکمربندخدمت را محکم بست ودشمنان نظام وانقلاب را ناامیدکرد.

اسدی گفت بزودی درشهرستان بجستان کارت سلامت رانندگان صادرخواهدشدکه این یکی از دغدغه های رانندگان عزیز وزحمتکش شهرستان بوده است وپیگیری هایی را دراین زمینه داشته ایم که به سمع ونظر مردم خواهیم رساند

 وی درآستانه عید عبودیت وبندگی عیدسعیدفطر گفت:  خداراشکر پخش سیلاب شهربجستان با هدف تقویت سفرهای آبهای زیر زمینی ،تقویت اکوسیستم وتقویت پوشش گیاهی که شناسنامه منطقه می باشد با مشارکت شورای کشاورزی ومنابع طبیعی وآبخیزداری مطالعات طرح در آذرماه 96بعداز دوسال تکمیل گردیده است وامیدواریم با هماهنگی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان رضوی این پروژه وارد فاز اجرا گردد وشاهد مهارروان آب ها باشیم.