به گزارش صبح توس؛ آنچه در باب امام خمینی(ره) گفته اند و گفته ایم و تکرار کرده ایم باید مرور شود باید مجددا تکرار شود؛ چون اگر یک حقیقتی بارها تکرار نشود و با جزییات و خصوصیات ذکر نشود گمان تحریف این حقیقتبه مرور وجود دارد.