علی زیرک صبح امروز در حاشیه جلسه شورای شهر قوچان در گفتگو با خبرنگار صبح توس اظهار داشت: اگر قرار بر توسعه و پیشرفت شهر است می بایست تعارفات را کنار بگذاریم و براساس چارچوب های قانونی حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه می بایست براساس ضابطه و قانون تعریف شده با مسائل برخورد کنیم، ادامه داد: در حوزه معاونت خدمات شهری و مساله رفع سد معبر، اگر قرار و هدف برخورد است می بایست ساز و کاری جدی پیش بینی و تعریف کرد و براساس آن اقدام نمود و اگر هم قرار بر هرج و مرج و ادامه روند موجود است که حرفی باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد فشارها بر معاونت خدمات شهری بصورت غیرمنطقی افزایش می یابد، افزود: نمی توان با گسترش رابطه و تعارف شاهد توسعه و پیشرفت بود و به همین دلیل می بایست بصورت جدی با این مساله برخورد کرد و اجازه نداد که در برخی امور از جمله حوزه معاونت خدمات شهری به ویژه در حوزه سدمعبر بیش از پیش، رابطه جایگزین ضابطه شود.

در ادامه محمد رضا دادرس، رئیس شورای شهر قوچان نیز گفت: برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت می بایست قانون در تمام مسائل فصل الخطاب باشد و هیچ کس و هیچ چیز نسبت به قانون ارجحیت نداشته و ندارد.

وی تصریح کرد: تمام اعضای شورای شهر و سایر مسئولین در بخش های مختلف می بایست این مساله را از خود شروع کنیم و نباید به خودمان حق دهیم که با رابطه و ارتباط ضابطه و قانون را زیرپا گذاشت.

انتهای پیام/