به گزارش صبح توس؛ با توجه به حلول ماه مبارک رمضان گوشه ای از مزایا و محاسن روزه داری به عنوان امر الهی در این اینفگرافی شرح داده شده است

.