به گزارش صبح توس؛ الکساندر دوگین بنیانگذار حزب اوراسیا در همایش بین المللی افق نو در مشهد گفت: نئومحافظه کاران فضای سیاسی آمریکا را به شدت به سود خود مصادره کرده و با این روند پایان آمریکا نزدیک است.