2018-08-20 | 1397/05/29

بارش اولین برف زمستانی در مشهد

پس از ماهها انتظار اولین برف در مشهد زمین را سفید پوش کرد . هر چند که سرمای آن بیشتر از مقدار بارش بود اما همین مقدار هم خوشحالی و شادمانی را برای مردم مشهد به ارمغان آورد. عکس: علیرضا اخباری