2019-01-18 | 1397/10/28

سایه سنگین محرومیت بر روستای گندم‌بر کاشمر

کاشمر- گندم‌بر را باید محروم‌ترین روستای کاشمر دانست. این روستا به آب شرب دسترسی ندارد و آب مورد نیاز آن‌ها با تانکر تأمین می‌شود. فقر اقتصادی، فقر بهداشتی، فقر تغذیه، فقر فرهنگی وغیره از جمله شرایط حاکم بر اهالی این روستاست.