احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار  صبح توس؛ گفت: بخش کشاورزی درشهرستان مه ولات ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشدبطوریکه حیات اقتصادی واشتغال این شهرستان درپویایی وتوسعه پایداربخش کشاورزی گره خورده است ودراین بین ،فعالیتهای دامداری بواسطه ایجاداشتغال دربین خرده مالکین باکمترین هزینه سرمایه ای ،ازاهمیت بسزایی برخوردارمی باشد.

 

احمد نادری افزود: متاسفانه درطی یک دهه گذشته بواسطه وقوع خشکسالی وازطرفی خاموشی چاههای کشاورزی برای مدیریت بحران درمنابع آبی باعث گردیده تامین علوفه موردنیازدامهای موجودشهرستان بواسطه فقرمراتع وکاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی ونبودسرچر و پس چر مزارع تعلیف دامها بامشکلات جدی روبروگردید.

 

وی افزود:درهمین راستا وبه منظورتامین بخشی ازعلوفه موردنیازدامهای شهرستان استفاده ازضایعات پوست پسته پس ازفرآوری بصورت تهیه سیلوی مخلوط باذرت علوفه ای موردتوجه قرارگرفته است.

 

 کارشناس جهاد کشاورزی مه ولات یادآور شد:درسال جاری ازضایعات پوست پسته بصورت مخلوط باذرت علوفه ای به نسبت 30% ضایعات پوست پسته و70% ذرت علوفه ای به میزان 200تن سیلومخلوط تهیه گردیدکه برابرآزمایشات صورت گرفته ازنظرکیفی بخصوص درارتباط بامیزان پروتئین علوفه ومیزان کلسیم نیزنسبت به سیلوی ذرت علوفه ای تنها، برتری نشان می دهد ودرمراتع بااجرای طرح میزان 60تن ازضایعات پوست پسته تبدیل به علوفه قابل مصرف برای دام گردیدکه ارزش آن معادل 120میلیون ریال برآوردمی شود.

 

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات افزود:باتوجه به ضایعات پوست پسته شهرستان درسطح15000هکتارباغات بارده به میزان حداقل 40000تن درسال وحمایت ازبهره برداران درجهت استفاده ازضایعات مذکوروتوسعه سیلوهای مخلوط باذرت علوفه ای ،میتوان سالانه حدود32000تن علوفه باکیفیت مناسب برای تعلیف دامها تهیه نموده که ارزش ریالی آن حدود 80میلیاردریال برآوردمی گرددکه می تواندنقش بسزایی درراستای توسعه بخش دامداری شهرستان وتحقق اهداف اقتصادمقاومتی ایفاء نماید.

 

انتهای پیام/